Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN By bird

Artikel 1 Definities

1. By bird, gevestigd te Doorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68117906, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als by bird.
2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als deelnemer.
3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan by bird tegen betaling content beschikbaar stelt aan deelnemer verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle producten door of namens By bird waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden en geaccepteerde versie van deze algemene voorwaarden. By bird is gerechtigd de algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht. In een dergelijk geval zal zij een nieuwe versie van de algemene voorwaarden toezenden. Indien de nieuwe versie een ingrijpende wijziging bevat die nadelige gevolgen heeft voor deelnemer, heeft deelnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
3. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van een zakelijke deelnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

1. By bird kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de deelnemer redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.
3. Voor specifieke wensen kan er met een offerte worden gewerkt. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt deze na 30 kalenderdagen.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. In het aanbod staat de prijs van het gekozen product vermeld.
3. Met acceptatie van het aanbod ontstaat de verplichting tot betaling. Tenzij anders overeengekomen, wordt het bedrag vooraf opeisbaar. Indien wordt overeengekomen dat in termijnen wordt betaald, is by bird gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan en zal er geen toegang worden verleend tot de content voor een eerste betaling is voldaan.


4. Indien de deelnemer in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is de deelnemer na het eenmalig versturen van een aanmaning of ingebrekestelling van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de deelnemer in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
5. Indien de deelnemer in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de deelnemer.
6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de deelnemer zijn de vorderingen van by bird op de deelnemer onmiddellijk opeisbaar en komen eventueel verleende licenties te vervallen.

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Deelnemer stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan by bird.
2. Deelnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. By bird zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
3. Deelnemer vrijwaart by bird voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
4. Stelt deelnemer niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de eventueel daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van deelnemer.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

1. By bird voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat deelnemer beoogde. Daarnaast kan by bird geen resultaten garanderen; deze zijn mede afhankelijk van andere factoren en personen in het bedrijf van deelnemer.
2. By bird zal deelnemer nooit verplichten iets te doen. Deelnemer dient volledige verantwoordelijkheid te nemen en eigen beslissingen te maken.
3. By bird is gerechtigd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.


Artikel 7 Wijziging en annulering

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
By bird is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen indien nieuwe feiten of omstandigheden zijn ontstaan, waardoor er sprake is van een verstoring van de vertrouwensrelatie. Zij is in een dergelijk geval niet gehouden tot een schadevergoeding.
Deelnemer kan de overeenkomst tot 14 kalenderdagen na het aangaan van de overeenkomst kosteloos herroepen, tenzij de volledige content tijdens de bedenktijd beschikbaar is gesteld of de overeenkomst B2B is gesloten.
Indien deelnemer de overeenkomst wenst te annuleren wanneer de werkzaamheden al zijn aangevangen, blijft de volledige betalingsverplichting in stand, tenzij anders overeengekomen. Wanneer een particuliere deelnemer de overeenkomst tijdens de looptijd wenst te annuleren en de content in delen beschikbaar wordt gesteld, zullen de kosten naar rato worden verrekend.


Artikel 8 Aanvullende bepalingen online content

1. Doordat voor het geven van een cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan by bird niet garanderen dat de content op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.
2. By bird behoudt te allen tijde het recht om een deelname te weigeren.
3. By bird is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.
4. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van een cursus te gebruiken voor persoonlijke doeleinden. Het programma is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.
5. Deelnemer mag in beperkte mate screenshots van de content op social media delen wanneer dit materiaal wordt voorzien van naamsvermelding van by bird. Het is niet toegestaan om screenrecordings te delen.
6. Het is deelnemer niet toegestaan in de 12 maanden nadat de toegang tot een cursus is beëindigd een soortgelijk aanbod te creëren. Na deze periode is het deelnemer alsnog niet toegestaan specifieke informatie uit de gevolgde training over te nemen.
7. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van by bird. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.
8. Indien er een community aan een cursus is verbonden, verklaart deelnemer geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van by bird.
9. Het staat by bird te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
10. By bird behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, ongevallen, brand, een pandemie of overheidsmaatregelen.
2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zolang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.
3. In geval van een zakelijk gesloten overeenkomst zijn partijen gehouden de overeenkomst te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.


Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

1. By bird is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
2. By bird is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens deelnemer verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
3. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.
4. In het geval dat by bird een schadevergoeding verschuldigd is aan deelnemer voor het veroorzaken van directe schade die niet is uitgesloten door dit artikel, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, of bij uitblijven van uitkering, door by bird aan deelnemer in rekening is gebracht, in hoeverre dit door een rechter redelijk wordt geacht.
5. Deelnemer vrijwaart by bird tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde content.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

De intellectuele eigendomsrechten op de door by bird aan deelnemer ter beschikking gestelde materialen en content berusten bij by bird. Het is deelnemer nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte content te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Dit is tevens van toepassing op het bij een cursus verstrekte e-book.
Een ticket geeft toegang voor één persoon. Het is niet toegestaan de inloggegevens of content te delen met andere personen, zonder voor ieder persoon apart een ticket aan te schaffen. Indien deelname voor grote groepen is gewenst kan contact worden opgenomen met by bird om eventuele mogelijkheden te bespreken.
Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
Bij inbreuk komt by bird een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade.

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen.

Artikel 13 Klachten

Deelnemer is verplicht om klachten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen de looptijd van een cursus per e-mail en gemotiveerd kenbaar te maken aan by bird. Zij streeft ernaar klachten binnen 5 werkdagen te behandelen.
By bird dient in de gelegenheid te worden gesteld een gebrek te herstellen.
Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin by bird is gevestigd, tenzij een wettelijke verplichting anders bepaalt.
4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens by bird en betrokken derden 12 maanden.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2024 by bird | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel